DMCA.com Protection Status
CHINH SACH QUY TRINH XU LY KHIEU NAI - Kien Truc CHINH SACH QUY TRINH XU LY KHIEU NAI - Kien Truc
8/10 638 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

1. Tiep nhan moi khieu nai cua quy khach xung quanh den thuc hien viec su dung dich vu cua van phong.

2. Tat ca moi truong hop bao hanh, quy khach co the lien he voi cong ty de con lam thu tuc bao hanh.

3. Thoi gian giai quyet khieu nai trong thoi han toi da con la 03 (ba) ngay con lam thuc hien viec ke tu khi nhan duoc khieu nai cua cua quy khach. Trong truong hop bat kha khang 2 phia se tu thuong luong.

Share Button

Comments

comments