DMCA.com Protection Status
QUY DINH VE BAO MAT THONG TIN - Kien Truc QUY DINH VE BAO MAT THONG TIN - Kien Truc
8/10 561 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Muc dich thu thap thong tin ca nhan

De truy cap va su dung 1 so dich vu tai website, ban co the se duoc yeu cau dang ky voi cong ty thong tin ca nhan (Email, Ho ten, So DT lien lac…). Moi thong tin k2 bao phai dam bao tinh 9h xac va hop phap. Chung khong chiu moi trach nhiem xung quanh den phap luat cua thong tin k2 bao.

 

Su dung thong tin ca nhan

Chung toi thu thap va su dung thong tin ca nhan ban voi chuyen muc dich phu hop va hoan toan tuan thu noi dung cua “Chinh sach bao mat” nay. Khi can thiet, cong ty co the su dung nhung thong tin nay de lien he truc tiep voi ban duoi cac truong phai do con la: Goi thu ngo, don dat hang, thu cam on, thong tin ve ky thuat va bao mat…

 

Chia se thong tin ca nhan

Ngoai tru cac truong hop ve su dung thong tin ca nhan do con la da neu trong 9h sach nay, cong ty cam ket se khong tiet lo thong tin ca nhan ban ra ngoai.

Trong 1 so truong hop, cong ty co the thue 1 van phong doc lap de tien hanh cac du an nghien cuu thi truong va khi do thong tin cua ban se duoc cung cap cho van phong nay de tien hanh du an. Ben thu 3 nay se bi rang buoc boi 1 thoa thuan ve bao mat ma theo do ho chi duoc phep su dung nhung thong tin duoc cung cap cho chuyen muc dich hoan thanh du an.

Chung toi co the tiet lo hoac cung cap thong tin ca nhan cua ban trong cac truong hop that su can thiet do con la sau: (a) khi co yeu cau cua cac co quan phap luat; (b) trong truong hop ma cong ty tin rang dieu do se giup cong ty bao ve quyen loi 9h dang cua minh truoc phap luat; (c) tinh huong khan cap va can thiet de bao ve quyen an toan ca nhan cua cac thanh vien khac.

 

Truy xuat thong tin ca nhan

Bat cu thoi diem nao ban cung co the truy cap va chinh sua nhung thong tin ca nhan cua minh theo cac links thich hop ma cong ty cung cap.

 

Bao mat thong tin ca nhan

Chung toi cam ket bao mat thong tin ca nhan cua ban bang moi thuc hien viec thuc co the. Chung toi se su dung nhieu cong nghe bao mat thong tin khac nhau de bao ve thong tin nay khong bi truy luc, su dung hoac tiet lo ngoai y muon.

Chung toi khuyen cao ban nen bao mat cac thong tin xung quanh den mat khau truy xuat cua ban va khong nen chia se voi bat ky nguoi nao khac. Neu su dung may tinh chung nhieu nguoi, ban nen dang xuat, hoac thoat het toan bo cua so Website dang mo.

 

Tma con doi ve 9h sach

Noi dung cua “Chinh sach bao mat” nay co the tma con doi de phu hop voi cac chuyen muc dich cua cong ty cung do con la chuyen muc dich va su phan hoi tu quy khach neu co. Khi cap nhat noi dung 9h sach nay, cong ty se chinh sua lai thoi gian “Cap nhat lan cuoi” phia tren.

Noi dung “Chinh sach bao mat” nay chi ap dung tai website cua cong ty, khong tong hop hoac xung quanh den cac phia thu 3 dat quang cao. Do do, cong ty de nghi ban doc va tham khao ky noi dung “Chinh sach bao mat” cua tung website ma ban dang truy cap.

Share Button

Comments

comments