DMCA.com Protection Status
Gioi thieu van phong Kien Truc, tim hieu cong ty kien tao viet - Kien Truc Gioi thieu van phong Kien Truc</strong>, tim hieu cong ty kien tao viet - Kien Truc
8/10 1012 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Gioi Thieu Cong Ty KIEN TRUC

1.Ten van phong: Dich vu thiet ke KIEN TRUC

– Ten quoc te: VIET TECTINIC XD & JOINT STOCK COMPANY

– Ten viet tat: KIEN TRUC.JSC

– Dia chi: So 52 Pho Ly Thuong Kiet – Phuong Phu La, Ha Dong, Ha Noi

– Dien thoai: 0436666  Dd: 0948666

– Email: chuyenkientruc.com.jsc@gmail.com, Tuan@chuyenkientruc.com

– Giay Chung nhan DKKD so: 0123456789 cap ngay 11 thang 1 5 2012

– Ma so thue: 0123456789

– So tai khoan: 45010002524843 tai Ngan hang BIDV-Chi nhanh Ha Dong.

– Website: http://chuyenkientruc.com

– Xem ho so nang luc cua van phong tai: http://chuyenkientruc.com/thiet-ke-nha-dep/ho-so-nang-luc-ktv.html#

2. Nganh, nghe kinh doanh

– Tu van thiet ke kien truc nha biet thu, nha lo pho, nha vuon va cac cong trinh cong cong.

– Tu van thiet ke noi that nha biet thu, nha chia lo, can ho chung cu, nha hang khach san va tru so con lam thuc hien viec.

– Tu van xay nha theo phong thuy va thuc hien viec chuan bi xep cong nang, do noi that trong nha theo nam sinh gia chu.

– Tu van cac thu tuc xung quanh den se cap phep xay dung, mua ban nha dat va dau tu bat dong san.

– Thi cong phan tho va thi cong tot va day du, cai tao ra cong nang va kien truc cong trinh da xay tho.

– Thi cong do go noi that, tran, vach thach cao, san go, giay dan tuong, tranh da va son ba tot va day du.

– Xay dung cac cong trinh dan dung, xay dung ha tang ky thuat, duong giao thong, cau tau, ben cang;

– Pha do cong trinh, chuan bi mat bang , tot va day du cong trinh xay dung;

– Trang tri noi, ngoai that , canh quan san vuon;

– Lap dat may moc, thiet bi dien, nuoc cho cac cong trinh xay dung;

– San xuat vat lieu xay dung, cau kien be tong phuc vu cac cong trinh;

– Kinh doanh vat tu, vat lieu xay dung, dien, nuoc;

– San xuat, mua ban, gia cong cac san pham tu go (tru cac loai go Nha nuoc cam);

– Lap bao cao danh gia tac dong cua moi truong, phuong an xu ly o nhiem moi truong;

– Van tai hang hoa bang duong bo;

– Dai ly kinh doanh xang dau, mo nhon, khi dot;

– Dai ly mua, dai ly ban, ky gui hang hoa;

– Xuat nhap khau cac san pham Cong ty kinh doanh;

– Lap, tham tra, tham dinh Tong du toan;

– Thiet ke cong trinh duong bo;

– Khao sat trac dia cong trinh.

 

3. Hinh anh va vi tri van phong Kien Truc

Vi tri van phong Kien Truc</strong>

Vi tri van phong Kien Truc

Cong ty thiet ke kien truc noi that ktv

Thiet ke kien truc noi that ktv

phong thiet ke kien truc noi that ktv

Van phong cong ty kien tao viet

4. Ban quyen ve giao dien mau sac va noi dung trang web.

Noi dung trang web va xay dung, mau sac va hinh anh trang www.chuyenkientruc.com da duoc Cuc ban quyen tac gia cua bo van hoa thong tin chung nhan va xac thuc noi dung va san pham duoc dang tren trang web con la hop phap, vi vay moi hanh dong bat truoc, sao chep truong phai, mau sac va noi dung deu vi pham phap luat theo qui dinh cua nha nuoc.

Ban quyen web chuyenkientruc.com</strong> duoc cuc so huu tri tue chung nhan

Ban quyen web chuyenkientruc.com duoc cuc so huu tri tue chung nhan

Ban quyen web chuyenkientruc.com</strong>

Ban quyen web chuyenkientruc.com duoc cuc so huu tri tue chung nhan 2

Ban quyen web www.chuyenkientruc.com</strong>

Ban quyen web chuyenkientruc.com duoc cuc so huu tri tue chung nhan 3

VE DAU MUC KIEN TRUC

Share Button

Comments

comments