DMCA.com Protection Status
Thiet ke khach san, thiet ke khach san dep va an tuong - Kien Truc Thiet ke khach san, thiet ke khach san dep va an tuong - Kien Truc
8/10 803 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Doi net ve thiet ke khach san

Thiet ke khach san nha hang doi hoi trinh do va co trinh do chuyen nghiep ve dac diem tung khu vuc phuc vu de dua ra mo hinh thiet ke phu hop voi kha nang kinh doanh, muc dau tu de khach san do phat trien ben vung. Mot cong trinh khach san nha hang kinh doanh tot phai dam bao qui mo phong phu hop, Hinh thuc kien truc dep mat, mot noi san vuon an tuong, xanh tuoi voi he thong loi dao, be boi, vuon cay phu tro phuc vu quy khach den nghi lai. Cong nang su dung phia trong khach san nha hang phai phu hop, tien ich voi day du chuc nang phuc vu do con la sanh don sang trong, phong khach, phong hoi thao, phong an lon, phong an nho, khu bep, he thong kho va cac phong nghi can co noi that nhip nhang giua, phong thuc hien viec va dep mat.

Khach san thuong co quy mo tu 10 buong ngu tro len, bao dam chat luong ve co so vat chat, trang thiet bi, dich vu can thiet phuc vu khach luu tru. Cac tien nghi co ban trong 1 phong o khach san con la 1 giuong hoac 2 den 4 giuong don, 1 nha ve sinh, 1 tu, 1 ban nho va them cac tien nghi khac do con la may dieu hoa nhiet do, dien thoai, ti vi, va cac loai do uong, ca phe, tra… Con trong cac khach san sang trong hon thi co the co vai phong Vip voi phong ngu canh phong khach rieng noi that sang trong. Hoat dong kinh doanh chu yeu cua khach san con la kinh doanh dich vu luu tru va an uong. Hien nay cung voi thuc hien viec phat trien cua nganh du lich va cuoc canh tranh thu hut khach, hoat dong kinh doanh khach san khong ngung duoc mo rong va da dang hoa. Ngoai 2 dich vu co ban tren cac nha kinh doanh da to chuc cac hoat dong khac do con la to chuc cac hoi nghi, hoi thao, phuc vu vui choi, giai tri…

Qui hoach khach san thuong nam gan cac khu nghi mat phuc vu khach nghi duong ma con cac trung tam thanh pho phuc vu khach cong vu hoac khach di du lich. Cong trinh khach san thuong co kien truc kien co, co nhieu tang, nhieu phong ngu duoc trang bi cac thiet bi, tien nghi, do dac chuyen dung de dam bao chat luong va tien nghi can thiet phuc vu kinh doanh luu tru, dap ung 1 so yeu cau ve nghi ngoi, an uong, vui choi giai tri va cac dich vu khac do con la spa, massage, game, the thao trong suot thoi gian khach luu tru tai khach san. Tuy theo noi dung va doi tuong su dung ma phan loai khach san tam tru, du lich, nghi duong, hoi nghi, v.v… Theo muc do tien nghi phuc vu, khach san duoc phan hang theo so luong sao tu 1 den 5 sao. Cach tinh sao cua tung khach san phu thuoc vao vi tri dai ly, So tang cao va dien tich su dung, qui mo phong, ti le cay xanh san vuon, cac dich vu di kem, muc dau tu trang thiet bi noi that cho cac phong nghi va chat luong, thai do phuc vu cua nhan vien, quan ly khach san.

Share Button