DMCA.com Protection Status
Mau nha dep, Thiet ke nha dep, Khong gian nha dep - Kien Truc Mau nha dep, Thiet ke nha dep, Khong gian nha dep - Kien Truc
8/10 880 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Thiet ke nha dep – Khong gian nha dep

Thiet ke nha dep phai con la su tong hoa cua 3 van de ve do con la mot noi phu tro quanh cong trinh, hinh dang cong trinh va cong nang, noi that phia trong cong trinh do do can co 1 van phong thiet ke de tong quan, kiem soat va ket hop cac hang chuyen muc thiet ke chuyen nghiep do con la thiet ke kien truc, thiet ke noi that va thiet ke san vuon tieu canh. Kien Truc tu tin con la van phong thiet  ke chuyen nghiep ve mat nha dan dung voi cac chuyen gia thiet ke kien truc, noi that, canh quan duoc tuyen lua chon ky de dap ung moi chuyen muc dich cua quy khach. Khach hang co chuyen muc dich gop y kien thiet ke nha dep se lien he voi cong ty qua so may: 0948666.

>> Xem cac san pham thiet ke biet thu

>> Xem cac san pham thiet ke nha lo pho

>> Xem cac san pham thiet ke nha vuon

+ Khai niem ve ngoi nha dep

Thiet ke nha dep tong hop thiet ke cac mot noi phia ngoai cong trinh, kien truc ngoi nha va noi that phia trong cua ngoi nha phu hop voi khi hau, huong nang, gio, dia ly phong thuy va nam sinh cua gia chu.

Thiet ke mot noi phu tro 3o quanh cong trinh gom: Cong tuong rao, vuon cay xanh, tranh da, thac nuoc, hon non bo, xich du, duong dao…. Cac mot noi nay the hien duoc dang cap cua gia chu thong qua phan dien tich hap dan su dung. Khong gian canh quan ngoai nha co tac dung thuc hien viec ly ngoi nha voi cac cong trinh xung quanh dong thoi bao ve va con lam nen cho ngoi nha.

Thiet ke kien truc cong trinh: Thiet ke hinh dang cho ngoi nha dua tren cong nang va dien tich cua tung tang. Ngoi nha co kien truc dep phai thoa man duoc 3 van de ve cong nang, ben vung va tham my. Kien truc su thiet ke nha dep phai tong hop duoc va giai quyet 3 van de ve tren dua tren thuc dia cua khu dat de xap dat vi tri cac phong, huong cua, huong bep, huong 3n tho sao cho phu hop phong thuy theo nam sinh cua gia chu.

Thiet ke noi that phia trong cong trinh: La phan thiet ke chuan bi xep do dung trong nha do con la giuong, tu quan ao, ban con lam thuc hien viec, ban phan, tu bep, ban an, sofa, ke ti vi, tran thach cao, vach trang tri tren tuong, tranh anh, anh sang va mau sac tuong, giay gian tuong, rem vai… Moi 1 mot noi phong se lay 1 doi tuong con lam trung tam de thiet ke cac thiet bi con lai ho tro. Vi du trong phong khach thi bo ban ghe tiep khach con la trung tam do do tran thach cao, ke ti vi, vach go trang tri, anh sang can co tac dung ho tro, nhan cho mot noi ke bo ban ghe tiep khach. Cac do noi that phai duoc thiet ke nhip nhang giua ve mau sac va phong thuc hien viec de gay an tuong cho mot noi thiet ke nha dep phia trong ngoi nha. Tat ca tao ra len 1 mot noi nha dep nhip nhang giua ve toan bo

+Tac hai cua thuc hien viec tu thiet ke nha : 

Trong 1 xa hoi phat trien, chuyen muc dich xay dung nha o con la rat lon do con lang da phan con la cac cong trinh nguoi dan tu thiet ke bang cam quan rieng cong voi su quan xat, cop nhat cua nhung nha lan can ket hop voi kinh nghiem cua doi ngu xay de thi cong xay dung len ngoi nha cho minh va gia dinh. Cac ngoi nha nay phan lon gia chu cam thay khong thoai mai, tu cam nhan ra duoc cac van de khong phu hop trong cong nang su dung. Bo tri cac mot noi va do noi that sai phong thuy, thieu sang tao ra len gay cam giac bi bach, ngot ngat va khong hop ly. Kien truc mat tien cua ngoi nha do cop nhat khap noi 1 thuc hien viec thieu tinh toan len khi dua vao cong trinh thi tao ra ra su khap khieng, sai ty le, sai phong thuc hien viec gay mat  tham my, hon don va khong dong nhat trong kien truc. Nhieu gia chu con roi vao tinh trang dap pha, sua chua nhieu lan gay lang phi do con lang ket qua van khong do con la y voi cong trinh tam huyet cua minh vi thieu 1 nha gop y kien, 1 nguoi thiet ke co the ve ra cong trinh cho minh xem truoc o tren giay de tranh cac rui ro trong qua trinh thuc hien xay dung ngoi nha.

+ Kien truc su con lam gi cho ban:

Kien truc su co the thiet ke cong nang mat bang theo chuyen muc dich cua ban va gia dinh, xap xep cac phong , do dac noi that trong nha ban phu hop voi phong thuy va bat trach theo nam sinh gia chu. Tinh toan to hop cac chi tiet kien truc tren mat dung nham tao ra len 1 cong trinh kien truc dep, ti le nhip nhang giua, hop thoi dai va the hien bang cac goc phoi canh ngoi nha cho ban xem truoc de dua vao do cung ban dieu chinh cho phu hop voi so thich va gu tham my cua ban va gia dinh. Tu van quyet dinh vat lieu tot va day du, he ket cau phu hop cho ngoi nha phu hop voi muc dau tu cua gia dinh. Bo tri thiet bi noi that, mau sac trong nha va thiet bi dien phu hop, tien ich, dep mat trong tung mot noi trong phong giup ban hinh dung ra va co duoc mot noi song ung y nhat cho gia dinh trong tuong lai, tranh lang phi khi can dieu chinh, sua chua trong qua trinh xay dung ( so tien de sua chua co the thue thiet ke may ngoi nha dep ). Ngoai ra Kien Truc con ho tro giup ban cac thu tuc se phep xay dung, vay von ngan hang va giam sat thi cong chat luong cong trinh.

 

Share Button