DMCA.com Protection Status
Don gia va qui trinh thiet ke, Cac buoc thiet ke kien truc nha dep - Kien Truc Don gia va qui trinh thiet ke, Cac buoc thiet ke kien truc nha dep - Kien Truc
8/10 1122 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Don gia va qui trinh thiet ke nha dep 2015

Ban dang co chuyen muc dich xay nha va can nghien cuu cac thong tin ve thu tuc se phep xay dung, thuc hien viec tien hanh thue thiet ke nha dep ( thiet ke kien truc, thiet ke noi that, thiet ke canh quan ), can kieng ki gi khi phan chia cong nang cho ngoi nha, xay dung 1 bo ho so gom nhung gi, thuc hien viec doc ho so ra sao, don gia thiet ke, don gia nhan cong xay dung, cac loai vat tu … Bai viet nay Kien Truc se gui den ban doc nhung thong tin can thiet de quy khach co 1 khai niem co ban de quyet dinh van phong thiet ke nha dep cho minh va gia dinh.

Thiet ke kien truc biet thu 3 tang

Don gia va qui trinh thiet ke nha dep

 

I – Qui trinh thiet ke va cau truc 1 bo ho so thiet ke thi cong nha dep.

+ Qui trinh thiet ke nha dep

Gap quy khach tai van phong hoac dia diem xay dung ( voi quy khach thuc hien viec xa van phong tren 30km phai ho tro chi phi di lai ), gop y kien so bo, nhan tien dat coc thiet ke ( 10 % ) de ve len ke hoach thiet ke mat bang ( khoang 2 ngay – Neu quy khach da tin tuong nang luc thiet ke thi se ki hop dong luon ). Sau khi trinh bay phuong an mat bang va 1 vai mau phoi canh tham khao de dinh hinh phong thuc hien viec kien truc nha quy khach thay phu hop thi tien toi ki hop dong thiet ke. Khach hang cung cap nhung thong tin ve khu dat do con la huong mat tien, dien tich, nam sinh gia chu, chuyen muc dich su dung, mau nha dep quy khach thich de Kien Truc tong hop thong tin de dua ra nhung gop y kien thiet ke 3n dau chinh xac va phu hop voi phong thuy va mong muon cua gia chu. Sau khi da co phuong an thiet ke so bo quy khach neu thay phu hop thi tham gia y kien va ky ket hop dong thiet ke theo don gia thiet ke nha dep de Kien Truc tien hanh phan tich ky hon mat bang cong nang, chuan bi xep cac phong ( huong cua 9h, huong bep, huong 3n tho, giuong ngu ) theo phong thuy. Sau khi thong nhat mat bang cong ty se tien hanh nghien cuu mat dung cua cong trinh va the hien bang cac goc phoi canh cong trinh. Sau khi thong nhat phuong an mat bang va phoi canh quy khach giu tien thiet ke dot 2 theo hop dong de Kien Truc thuc hien giai doan 2 con la trien k2 ho so thiet ke thi cong tuc con la tinh toan ket cau, dien, nuoc va cac chi tiet kien truc cho cong trinh.

Ho so giai doan 1: Thu tien 30% truoc khi trien khai.
– Mat bang phuong an so bo
– phoi canh phuong an kien truc ngoai nha.
Sau khi quy khach thong nhat mat bang va phoi canh se chuyen sang trien k2 giai doan 2.
Ho so giai doan 2: Thu tien 40% truoc khi trien khai.
– Mat dung, mat cat, mat bang chi tiet cong trinh
– Ho so se phep xay dung, cac giay to xung quanh den se phep xay dung
– Chi tiet kien truc mat tien, chi tiet thang, 3n cong, ve sinh, cua.
– Ket cau chi tiet mong, cot, dam, san cac tang. Thong ke thep
– Dien nuoc cac tang
Khach hang duoc quyen dieu chinh va tma con doi nho ( Tma con doi chi tiet, vat lieu tot va day du ) trong qua trinh KTu van dang trien k2 ( Khach hang den van phong xem de ban 3c tma con doi ). Trong truong hop quy khach muon tma con doi lai cong nang, truong phai mat tien thi phai tien hanh som truoc khi phia KTu van cho cac bo mon trien k2 chi tiet. Trong truong hop dang trien k2 chi tiet chuan bi xong ma gia chu tma con doi thi phai tra them tu 15 den 30% gia tri hop dong de KTu van con lam lai phuong an thiet ke theo yeu cau cua gia chu.
Khach hang thanh toan not 30% con lai truoc khi nhan ho so thiet ke thi cong day du ( 2 bo A3 ). Khach hang duoc huong dan thuc hien viec doc ho so va kiem tra truoc khi giao tien lan cuoi. Sau khi giao nhan ho so quy khach duoc ho tro dieu chinh nho ( thoi gian dieu chinh trong 0,5 ngay ) de bo xung them vao ho so ( khong in lai ho so da giao ). Trong qua trinh thi cong quy khach va doi ngu thi cong duoc huong dan doc ban ve va giai thich, ho tro mien phi den khi hoan thanh cong trinh. Neu quy khach yeu cau giam xat cong trinh thi phi giam xat duoc tinh bang 1 ngay cong con lam thuc hien viec thong thuong cho 1 lan ra cong trinh.
+ Cau truc 1 bo ho so tong hop: 

– Phan thiet ke kien truc: Gom cac mat bang chuan bi xep noi that, cac mat bang kich co xay dung, cac mat dung, cac mat cat the hien chi tiet kich co va vat lieu trang tri tot va day du, mau sac, cot cao do. Cac chi tiet cau thang, lan can tay vin, chi tiet ve sinh, chi tiet 3n cong, tam cap, chi tiet go phao chi, o vang, se no, mai kinh, chi tiet cua di, cua so, vach kinh, nan chop, hoa sat bao ve, chi tiet op lat tuong, san. Ngoai ra con them cac ban ve tran thach cao, cong tuong rao, tieu canh, tranh da, vach go, tu bep, tu quan ao neu gia chu yeu cau them.

– Phan ket cau: Gom ban ve thuyet minh huong dan thi cong thep va cac luu y khi thi cong, cac ban ve ep coc, mat bang mong, mat bang cot, chi tiet mong, chi tiet cot, chi tiet be nuoc, be phot, thong ke thep phan mong va cot. Cac mat bang chuan bi xep dam, mat cat chi tiet cac dam thet hien san am va san duong. cac ban ve chuan bi xep thep san ( lop tren va lop duoi ). Cac ban ve chuan bi xep dam mai, thep san lop tren va lop duoi cua mai. Cac ban ve lanh to, o vang, cau thang…

– Phan dien nuoc: Gom cac ban ve mat bang chuan bi xep thiet bi dien, day dien, o cam, so do cap dien, chong xet ( neu co ), thong ke thiet bi dien. Phan nuoc gom cac ban ve cap thoat nuoc cac tang, cap thoat nuoc tren mai va tec nuoc, chi tiet cap thoat nuoc khu ve sinh, so do lap dat, thong ke vat tu…

+ Huong dan thuc hien viec doc cac ki hieu tren ban ve thiet ke thi cong: 

Khi cam trong tay 1 bo ho so thiet ke thi cong ban khong phai con la dan ky thuat thi se gap rat nhieu kho khan trong thuc hien viec doc cac ban ve cua ho so thiet ke nha dep. Kien Truc se gui den cac ban thuc hien viec doc 1 so ki hieu trong ban ve de giup cac ban phan nao hieu duoc noi dung cua bo ho so thiet ke kien truc – noi that.

Huong dan thuc hien viec doc ban ve thiet ke kien truc nha dep

Huong dan thuc hien viec doc ban ve thiet ke kien truc nha dep – Bam vao anh de xem hinh to

+ Mot so thong tin ban can quan tam khi chuan bi xay nha: 

– Don gia thiet ke:

STTLoai cong trinhGia thiet ke (d/m2)
Goi AGoi B
1Nha pho 1 mat tien80.000150.000
2Nha pho 2 mat tien90.000160.000
3Nha pho 3 mat tien100.000170.000
4Nha nong thon, nha vuon110.000190.000
5Nha biet thu, dinh thu120.000200.000

Nha biet thu thiet ke theo phong thuc hien viec co dien – phong thuc hien viec Phap don gia nhan theo he so 1,1

• Don gia ap dung cho nha co tong dien tich thiet ke cac san tren 200 m2.  Tong dien tich cac san lon thi don gia giam theo ti le sau ( Tong dien tich san thiet ke = san tang 1 + san tang 2 + san  :

– Neu tong dien tich san lon hon 400m2 don gia thiet ke giam 10%

– Neu tong dien tich san lon hon 500m2 don gia thiet ke giam 20%

– Neu tong dien tich san lon hon 600m2 tinh theo don gia thoa thuan.

Cac goi thiet ke.

AB
1Ho so se phep xay dungDay du ho so se phep xay dung theo quy dinh
(khong tong hop di se phep xay dung ho gia chu)
xx
2Ho so phoi canhPhoi canh 3 chieu mat tienxx
3Ho so kien truc chi tiet+ Mat bang ky thuat cac tang.
+ Cac mat dung trien khai.
+ Cac mat cat ky thuat thi cong
xx
4Thiet ke noi that 3 mot noi 9h trong nha+ Anh mo ta mot noi phong khach, phong an va phong ngu gia chu ( Cac mot noi 9h )
+ Chi tiet kich co do noi that cua 3 mot noi tren
x
5Ho so chi tiet cau tao raThang, 3n cong, ve sinh, cua va cac cac chi tiet khac cua cong trinh.xx
6Ho so ket cau+Mat bang chi tiet mong, be phot
+ Mat bang dam san, cot cac tang
+ Chi tiet cau thang, chi tiet cot, chi tiet dam.
+ Cac ban thong ke thep
xx
7Ho so thiet ke ky thuat Dien Nuoc+ Bo tri dien cong trinh.
+ Cap thoat nuoc cong trinh.
+ He thong thong tin lien lac; He thong chong set
xx
8Phan thiet ke canh quan san vuon+ Thiet ke cong tuong rao, he thong ha tang ky thuat.
+ San, duong di dao, giao thong noi bo.
+ Den trang tri, chi tiet phu tro khac
x
9Bang ke khoi luong vat tu 9h toan nha, khai toan cong trinh+ Boc tach, liet ke khoi luong cac vat tu 9h trong nha do con la cat, gach, be tong, sat thep, cua, gach op lat, ngoi.x
10Giam sat tac gia+ Kiem tra thep truoc khi do be tong mong, san va mai
+ Tu van lua lua chon vat lieu va tham my cong trinh
x

 

Don gia thi cong phan xay dung tron goi

Goi xay dung co ban gom vat tu va nhan cong cong ty co trach nhiem thi cong tu mong toi mai theo dung thiet ke, quy khach chi thuc hien viec lap dung cua, son tuong, thiet bi dien nuoc phan duong ( Pham am trong tuong cong ty con lam ) va gach op lat nen nha, khu ve sinh. Voi thuc hien viec con lam nay gia chu hoan toan hai long ve chat luong cong trinh va bot cang thang, lo lang, rui ro khi con lam nha boi cac ban khong the con lam tot 1 thuc hien viec ma ca doi chi con lam may lan. Ngoai ra KTu van cam doan rang chi phi quy khach bo ra thue Kien Truc thi cong phan tho luon thap hon khi quy khach tu to chuc thi cong boi vi thuc hien viec gi chua tung con lam hoac it con lam luon bo ngo va kho khan, ton kem va nhieu rui do hon so voi cac van phong thi cong chuyen nghiep.

STTLoai cong trinhDon gia thi cong tron goi phan xay dung co ban va dien nuoc am (d/m2)
Nha thiet ke don gian, dk thi cong totNha thiet ke phuc tap, dk thi cong kho
1Nha pho 1 mat tien2.800.0003.000.000
2Nha pho 2 mat tien2.900.0003.200.000
3Nha pho 3 mat tien3.000.0003.300.000
4Nha vuon, biet thu hien dai3.200.0003.500.000
5Nha biet thu co, BT cao cap3.600.0003.900.000

Neu tong dien tich san lon hon 400m2 tinh theo don gia thoa thuan. Neu mat bang thi cong chat hep, khong thuan loi thi don gia cong them tu 3% den 5 % don gia.

Thu tuc se phep xay dung nha dep.

Tai cac thanh pho thuc hien viec se phep xay dung rat chat che do do doi hoi can co thiet ke de 9h quyen dia phuong thong nhat voi gia chu ve chieu cao nha, so tang, khoang dua ra neu co, ket cau mong… de quan ly chat luong cong trinh va tham my do thi. Thu tuc se phep xay dung nha do con la sau:

. Don se cap giay phep xay dung (don theo mau quy dinh san). Truong hop se cap Giay phep xay dung tam co thoi han thi trong don se cap Giay phep xay dung con can co cam ket tu pha do cong trinh khi Nha nuoc thuc hien giai phong mat bang

. Ban ve thiet ke xay dung cong trinh. Ban ve thiet ke the hien duoc vi tri mat bang, mat cat, cac mat dung 9h, mat bang mong cua cong trinh, so do vi tri hoac tuyen cong trinh, so do he thong va diem dau noi ky thuat cap dien, cap nuoc, thoat nuoc mua, thoat nuoc thai. Rieng doi voi cong trinh sua chua, cai tao ra yeu cau can co Giay phep xay dung thi can co anh chup hien trang cong trinh.

. Giay to ve quyen su dung dat theo quy dinh cua phap luat ve dat dai (So do, so hong…). Ban sao 1 trong nhung giay to ve quyen su dung dat

. Doi voi cong trinh, nha o rieng le thi trong ho so se cap giay phep xay dung cong trinh ngoai cac tai lieu tren, chu cong trinh xay dung con can co giay cam ket tu pha do cong trinh khi Nha nuoc thuc hien quy hoach xay dung.

 

 

 

 

Share Button

Comments

comments