DMCA.com Protection Status
Thiet ke kien truc tram quan trac, Thiet ke tru so cao 6 tang - Kien Truc Thiet ke kien truc tram quan trac, Thiet ke tru so cao 6 tang - Kien Truc
8/10 1034 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Thiet ke kien truc tram quan trac Tam Dao cao 6 tang.

Chu dau tu : Ban chi huy quan su Tam Dao

Thiet ke : Kts Nguyen Quoc Tuan

Du an Tram Quan Trac Tam Dao duoc phe duyet xay dung thang 11/2011 voi tieu chi

Do dac, quan trac, phan tich cac chi tieu moi truong trong he thong mang luoi quan trac moi truong tren dia ban tinh, luu vuc song Cau 6 tinh, dia ban vung Dong Bac;

thiet ke kien truc tram quan trac tam doa 1

phoi canh 1 – tram quan trac Tam Dao

– Do dac, quan trac cac chi tieu trong linh vuc tai nguyen nuoc (Quan trac chat luong nuoc, tru luong nuoc, do dong thai nuoc, luu luong dong chay doi voi nuoc mat, vung nuoc suy thoai, can kiet); do dac, quan trac, phan tich cac chi tieu trong linh vuc tai nguyen khoang san (thanh phan khoang vat trong mau khoang san).

– Phuc vu giam sat, kiem tra, kiem soat o nhiem moi truong va trung cau giam dinh ky thuat moi truong theo yeu cau;

– Lap bao cao ket qua quan trac moi truong tinh hang 5. Tong hop, phan tich hien trang moi truong va de xuat, kien nghi cac phuong an, giai phap xu ly, ngan ngua o nhiem moi truong.

– Phat hien va kien nghi cac co quan co tham quyen xu ly cac co so gay o nhiem moi truong. – Quan ly thong tin ve moi truong: thong ke, luu giu, cung cap va cong bo thong tin, du lieu ve moi truong theo chi dao cua Lanh dao Trung tam, Lanh dao Chi cuc va Lanh dao So.

– Tham gia xay dung va to chuc thuc hien cac chuong trinh, ke hoach, du an, de an, nhiem vu khoa hoc cong nghe ve bao ve moi truong xung quanh den chuc nang, nhiem vu cua Tram. – Nghien cuu, xay dung, chuyen giao ky nang, nghiep vu, ky thuat trong linh vuc bao ve moi truong; cac phuong phap cong cu phan tich.

Mat bang cong nang tram quan trac duoc to chuc do con la sau:

Tang Ham: Duoc chuan bi xep  1khu de xe dien tich 300m2, 1 phong bao ve dien tich 16m2 , 1 khu ve sinh 20m2 , 2 kho dien tich 40m2, 35m2.

thiet ke kien truc tram quan trac tam doa 2

Mat bang tang tret – tram quan trac Tam Dao

Tang 1: chuan bi xep 1 khu bep trong 72m2, khu nha an tap the dien tich 180m2, khu ve sinh dien tich 25m2, 2 phong quan ly voi dien tich 18m2, 1 sanh don dien tich 65m2.

thiet ke kien truc tram quan trac tam doa 3

Mat bang tang 1 – tram quan trac Tam Dao

Tang 2: Bo tri 1 hoi truong dien tich 108m2. 1 phong thong tin dien tich 57m2, 2 phong kiem soat quan su dien tich 37m2 moi phong, 1phong vo tuyen dien dien tich 27m2, 1 phong 9h tri vien dien tich 31m2.

thiet ke kien truc tram quan trac tam doa 4

Mat bang tang 2 – tram quan trac Tam Dao

Tang 3: Bo Tri cac phong ngu cua can bo nhan vien tram quan trac voi dien tich 18m2, 21m2, 30m2, 37m2. 2 phong truc dien tich 42m2, 1 phong chi huy dien tich 25m2.

thiet ke kien truc tram quan trac tam doa 5

Mat bang tang 3 – tram quan trac Tam Dao

Tang 4: Bo tri 13 phong ngu voi dien tich: 18m2, 21m2, 27m2, 30m2 va 37m2.

thiet ke kien truc tram quan trac tam doa 6

Mat bang tang 4 – tram quan trac Tam Dao

Tang 5: Bo tri khu trang bi vu khi phong ve .he thong may do gio, do am, anh sang…

thiet ke kien truc tram quan trac tam doa 7

Mat bang tang tum – tram quan trac Tam Dao

Tang 6: Bo tri dai quan sat. Day con la vi tri cao nhat, tu day co the de dang quan sat ra xung quanh.

thiet ke kien truc tram quan trac tam doa 8

Mat bang dai quan sat – tram quan trac Tam Dao

thiet ke kien truc tram quan trac tam doa 9

phoi canh 2 – tram quan trac Tam Dao

thiet ke kien truc tram quan trac tam doa 10

phoi canh 3 – tram quan trac Tam Dao

cong trinh duoc dat o vi tri kha cao bang 1  phong thuc hien viec thiet ke kien truc hien dai voi nhung mat tuong lon tao ra dang ve do so vung chai va trang nghiem.

thiet ke kien truc tram quan trac tam doa 11

phoi canh 4 – tram quan trac Tam Dao

moi y kien giu gop va yeu cau can gop y kien se gui ve mail: chuyenkientruc.com.jsc@gmail.com de duoc gop y kien chi tiet va phuc vu tot hon.

De nghien cuu nang luc va san pham thiet ke cong trinh se moi quy khach xem chuyen muc: Thiet ke nha dep va Thiet ke noi that cua van phong cong ty .

Thiet ke : Kts. Nguyen Quoc Tuan

———————————————-

Van phong Tu van Thiet ke kien truc Kien Truc

http://chuyenkientruc.com/

 

Share Button

Comments

comments