DMCA.com Protection Status
Thiet ke so Nong nghiep Ha Noi, thiet ke kien truc tru so - Kien Truc Thiet ke so Nong nghiep Ha Noi, thiet ke kien truc tru so - Kien Truc
8/10 1012 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Thiet ke so nong nghiep Ha Noi, tru so lien co quan

Chu dau tu: So Nong Nghiep Ha Noi

Dia chi: Lo 1 Duong Le Duc Tho, Huyen Tu Liem, Ha Noi

Thiet ke: kts. Quoc Tuan

Voi chu truong thu gon quy trinh va nang cao kha nang phoi hop giua cac chi cuc va 3n quan ly so nong nghiep Ha Noi. So nong nghiep va PTNT Ha Noi da va dang trien k2 du an xay dung tru so lien co quan cac Chi cuc va 3n quan ly du an thuoc so Nong nghiep va PTNT Ha Noi.

thiet ke so nong nghiep ha noi 1

phoi canh goc – so nong nghiep Ha Noi 1

thiet ke so nong nghiep ha noi 2

mat bang thiet ke kien truc cho tang tret – so nong nghiep Ha Noi

thiet ke so nong nghiep ha noi 3

mat bang thiet ke kien truc cho tang 1 – so nong nghiep Ha Noi

thiet ke so nong nghiep ha noi 4

mat bang thiet ke kien truc cho tang 3 – so nong nghiep Ha Noi

thiet ke so nong nghiep ha noi 5

phoi canh – so nong nghiep Ha Noi 2

Thong tin chung ve du an

Ten du an: Xay dung tru so lien co quan cac Chi cuc va 3n quan ly du an thuoc so Nong nghiep va PTNT Ha Noi.

Dia diem xay dung:

Tai lo dat co ki hieu 3-4 ban ve dieu chinh cuc bo qui hoach chi tiet khu vuc phia Tay – Tay Nam Truong Dai Hoc Thuong Mai va khu Nghia trang Mai Dich – phuong Mai Dich, Quan Cau giay-Ha noi.

Dien tich va ranh gioi khu dat :

+ Dien tich khu dat: 4.846m2 :

+ Ranh gioi khu dat :

Phia Dong Nam giap ranh duong Le Duc Tho

Phia Tay giap duong nhanh.

Phia Tay Bac giap dat du an.

Phia Dong Bac giap dat du an.

Hien trang su dung dat:

Chu yeu con la dat ruong, voi cot cao do thap hon mat duong khoang 1m va co 1 con Muong di cheo qua dat.

Qui mo dau tu

Tong dien tich dat : 4.846 m2

Dat xay dung du kien : 1.454 m2

Mat do xay dung : 30%

Tang cao trung binh : 6-9 tang.

Dien tich san xay dung du kien : 11.441 m2 tong hop:

+ Dien tich san cho can bo cong chuc con lam thuc hien viec :

454 CBNV * 12 m2 = 5.448 m2

+ Dien tich phu tro tinh bang 50% dien tich con lam thuc hien viec :

5.448 * 50% = 2.724 m2

+ Diec tich hoi truong, nha de xe.. Tinh bang 40% dien tich con lam thuc hien viec va phu tro:  (5.448 + 2.724)  * 40% = 3.269 m2

Thong ke so can bo nhan vien

So CBCNV cua  08 chi cuc va 05 3n quan ly du an cua So .

Ban quan ly cac du an Nong nghiep – Thuy loi : 20 nguoi

Ban quan ly du an Ke cung hoa bo song Hong : 20 nguoi

Ban quan ly du an Song tich : 07 nguoi

Ban quan ly du an Dau Tu va Xay Dung : 25 nguoi

Ban quan ly Dich vu thuy loi : 20 nguoi

Chi cuc quan ly chat luong Nong, lam san va thuy san : 52 nguoi

Chi cuc de dieu va PCBL : 40 nguoi

Chi cuc thuy loi : 16 nguoi

Chi cuc phat trien nong thon : 48 nguoi

Chi cuc thu y : 80 nguoi

Chi cuc kiem lam : 35 nguoi

Chi cuc bao ve thuc vat : 37 nguoi

Chi cuc thuy san: 40 nguoi

Tong so CBCNV tinh cho du an vao khoang : 440 nguoi.

Chi tieu thiet ke chung theo tieu chuan viet nam

Can cu theo TCVN 4601:1988 Tru so co quan – tieu chuan thiet ke

Dien tich cho nhan vien : tu 5 den 9 m2

Dien tich cho lanh dao : 18 den 24 m2

Tru so co quan tu 60 den 300 nguoi duoc thiet ke bep an va cang tin

Tru so cao tren 6 tang duoc chuan bi xep thang may

Cau thang ban kinh phuc vu < 25 m va co ve thang >1,4 m

Phong hoi truong : cho ngoi 0,8m2 ; san khau 0,7m2 ; hanh lang 0,2m2 do do tinh dien tich hoi truong vao khoang 1,7 m2 / nguoi

Phong hop, Giao 3n : 2m2/nguoi

Sanh 9h duoc tinh 0,17m2 / nguoi va khong nho hon 18m2

Hanh lang luu thong : hanh lang phia tu 1,6 den 1,8m ; hanh lang giua tu 1,8 den 2,1 m

Tieu chuan ve sinh khoi phong 3n: 40nam/1xi+1tieu; 30nu/1xi+1tieu . Khoi hoi truong tinh cho 150 nam /1xi+2 tieu ; 120 nu /1xi+2 tieu

Khoang thuc hien viec xa nhat tu phong con lam thuc hien viec den ve sinh khong qua 45m

Phong kinh nguyet cho nu tinh bang 25 nguoi / 1 phong.

Chieu cao cac phong con lam thuc hien viec : 3,3m

Chieu cao phong hoi truong tu 60 den 80 m2 : 3,6 m

Nha de xe tinh bang 70% so CBCNV : 3m2/xe 2 banh va 18m2/xe 4 banh

Cua thoat hiem tinh 1m rong cho 100 nguoi

thiet ke so nong nghiep ha noi 6

phoi canh cong trinh – phuong an so sanh

Cau hoi gop y kien va dat hang thiet ke se gui ve mail: chuyenkientruc.com.jsc@gmail.com de duoc gop y kien va phuc vu nhanh chong nhat.

De nghien cuu nang luc va san pham thiet ke cong trinh se moi quy khach xem chuyen muc: Thiet ke nha dep va thiet ke kien truc cua van phong cong ty .

Thiet ke: Kts. Nguyen Quoc Tuan

———————————————

Van phong Tu van Thiet ke Kien Truc

http://chuyenkientruc.com

 

Share Button

Comments

comments