DMCA.com Protection Status
Giam sat thi cong thach cao - Kien Truc Giam sat thi cong thach cao - Kien Truc
8/10 484 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Trong thiet ke va thi cong tran thach cao, co 2 he tran con la he khung tran noi va he khung tran chim. Co the tam phan biet do con la sau, he khung tran noi con la dung nhin len tran ta thay duoc be mat khung xuong gia do thach cao va he khung tran chim thi ta khong nhin thay vi thach cao duoc ban vit tu thach cao treo vao xuong.

tran-thach-cao-sau-khi-hoan-thien

Tran thach cao sau khi tot va day du

Cau tao ra:

Thanh 9h: con la thanh chiu luc 9h, duoc treo len tran bang cac cum ty treo va tang do.

Thanh phu: con la thanh duoc lien ket voi thanh chonh nham tao ra thanh kieu dang theo dung yeu cau thiet ke.

Thanh vien tuong: thanh vien tuong duoc lien ket voi tuong hoac vach ngan.

Cac tam trang tri: Cac tam tran se duoc dat len cac he thanh (9h, phu, vien tuong) tao ra thanh be mat tran trang tri.

Huong dan lap dat va tot va day du:

cau-tao-khung-treo-tam-thach-cao

Cau tao ra tran thach cao

Sau khi hoan chinh phan mai,  chuan bi cac vat lieu can thiet de lap dat tran. Bao gom nhung buoc co ban sau:

Buoc 1: Xac dinh do cao tran va lay mat phang tran bang nivo, danh dau mat phang. Thong thuong dau duoc danh cao do o mat duoi tam tran.

Buoc 2: Lap dat khung co the dung bua dinh hoac khoan de co dinh thanh vien tuong bang dinh be-tong hoac vit no voi dinh khoang khong qua 300mm tuy theo loai tuong, vach

Buoc 3: Xac dinh khoang thuc hien viec giua cac diem treo he thong khung xuong khong qua 1,2m.

Buoc 4: Xac dinh khoang thuc hien viec cua cac thanh 9h (thanh doc) sao cho phu hop voi huong cac diem treo tren mai theo khoang thuc hien viec tieu chuan qui dinh va do do phang cua khung.

Buoc 5: Lien ket cac thanh phu (thanh ngang) voi thanh 9h voi khoang thuc hien viec tieu chuan da dinh.

Buoc 6: Tha tam len cac o giua thanh 9h va thanh phu, chinh sua va tot va day du.

Khung xuong tran noi thuong duoc su dung trong van phong voi mat tran lon va de lo vien tao ra phong thuc hien viec cong nghiep, khoe va hien dai.

HE KHUNG TRAN CHiM

La 1 bo phan cua cong trinh gop phan 3o che, thuc hien viec am, thuc hien viec nhiet va de xu ly nhung khiem khuyet trong xay dung trang tri noi that. He thong khung tran chim se duoc 3o phu bang tam thach cao phia ngoai sau khi cong trinh tot va day du.

Cau tao ra:

Thanh 9h: con la thanh chiu luc 9h duoc treo len tran bang cac cum ty treo hoac tang do.

Thanh phu: duoc lien ket voi thanh 9h va tiep xuc truc tiep voi tam tran

Thanh vien: La thanh duoc lien ket giua tuong hoac vach voi thanh 9h va phu.

Tam thach cao: Cac tam tran se duoc lien ket voi cac thanh 9h, phu va thanh vien tuong phu he khung xuong tao ra thanh be mat tran.

Phu kien: Dung de lien ket cac thanh va tam tran voi nhau tao ra thanh he tran chim hoan chinh.

Huong dan lap dat va tot va day du:

Sau khi tot va day du phan mai va tran, can chuan bi cac vat lieu va tien hanh theo cac buoc sau:

Buoc 1: Xac dinh do cao tran bang thuc hien viec lay dau chieu cao bang ong nuoc nivo, danh dau mat bang tran. Thong thuong nen vach dau cao do o mat duoi tam tran.

Buoc 2: Tuy thuoc vao loai tran ma ta co dinh thanh vien tuong bang bua dinh ma con khoan va dinh khoang lo dinh chot khong qua 30cm.

Buoc 3: Phan chia luoi thanh 9h bang thuc hien viec xac dinh khoang thuc hien viec phu hop voi cac diem ty treo theo khoang thuc hien viec da dinh va khoang thuc hien viec toi da giua cac diem treo con la 1,200m.

Buoc 4: Thanh 9h duoc lien ket voi ty zen cua diem treo tao ra ra khung doc. Khoang thuc hien viec giua cac thanh doc toi da con la 1m.

Buoc 5: Lien ket cac thanh ngang voi cac thanh doc (thanh  9h) bang thuc hien viec gai mep cua thanh ngang vao ca cua thanh 9h

Buoc 6: Lay mat phang cua dan khung va bat tam vao thanh ngang bang dinh vit. Cac mu vit phai chim vao mat tam.

Buoc 7: Hoan thien cac moi noi tam va con lam phang.

Khung xuong tran chim thuong duoc su dung trong cong trinh trang tri doi hoi co su uon luon va cac duong chi thuong khong theo quy luat duong thang.

Nho co nhieu loi the: uyen chuyen, sac sao tren tung chi tiet… nen he thach cao dang con la quyet dinh hang dau cho cac ung dung trong thuc hien viec trang tri noi that, dac biet con la cho tran va vach ngan.

Tuy nhien, de 1 he thach cao that su con la “hoan my phia ngoai, vung chai phia trong” thi ngoai van de ve kien truc, chung con phai duoc thiet ke va thi cong 1 thuc hien viec dung ky thuat va an toan. Ben canh do, thuc hien viec ung dung cac he san pham dung voi tung chuc nang su dung con la that su can thiet.

De co 1 cong trinh thach cao dat tinh tham my, dam bao ben vung va an toan co nhieu tieu chi ma chu nhan ngoi nha phai xem xet.

Truoc tien khi lua chon san pham thach cao con lam tran ma con vach, nen lua chon dong bo san pham va phu kien tu 1 nha san xuat hon con la lua chon tung san pham rieng le, troi noi tu cac nha san xuat khac nhau. Dieu nay se giup gia chu that su an tam voi do an toan cho ngoi nha cua minh nho tinh dong bo cua san pham. Khi co su co se tranh duoc su do loi giua cac nha san xuat khac nhau.

Voi tam thach cao, tuy vao mot noi su dung ma lua chon loai tam tieu chuan Standardcore, tam chong am Moistbloc ma con tam tieu am Echobloc… de phat huy toi da cong nang cua san pham.

Nen chu y den khung, san pham nay con la gia do cho toan bo he tran va vach. Viec su dung dung loai khung se con lam he thach cao duoc ben dep trong suot qua trinh su dung.

Phu kien thuong duoc xem con la chi tiet nho nhat nen nhieu nguoi thuong bo qua, khong chu y den chung. Tuy nhien cac chi tiet nay duoc xem con la nho nhat nay con la nhan to ket noi cac vat lieu rieng le thanh he thach cao hoan chinh. Can su dung loai chong ri tot, du chac chan de ket dinh cac phan tu khac.

Khi lua chon nha thi cong, nen lua chon nha thi cong uy tin. Khi thi cong tuan thu theo dung tai lieu huong dan cua nha san xuat, ke ca thuc hien viec su dung cac phu kien tot va day du, xu ly moi noi tam thach cao bang vat lieu chuyen dung phu hop.

 

Share Button

Comments

comments