DMCA.com Protection Status
Nha dep biet thu 4 tang 138m2, Thiet ke nha dep, MAU NHA DEP KIEN TRUC - Kien Truc Nha dep biet thu 4 tang 138m2, Thiet ke nha dep, MAU NHA DEP KIEN TRUC - Kien Truc
8/10 1100 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Tu van thiet ke kien truc – Nha dep biet thu 4 tang 138m2

Yeu cau thiet ke nha dep : Voi lo dat rong 300m2 tai ngoai thanh Hai Phong – Ban Son Tung co gui thu yeu cau giup do gop y kien thiet ke kien truc danh cho cong trinh nha dep chuan bi xay toi van phong Kien Truc. Voi nhung thong tin cu the ve lo dat rong 360m2 (20x18m) – xay nha dep mang phong thuc hien viec biet thu hien dai co mai doc va co chieu cao khoang 3-4 tang. So luong thanh vien trong gia dinh co 5 nguoi (2 vo chong va 3 nguoi con) va co chuyen muc dich su dung mot noi tang 1 de dat con lam van phong thuc hien viec cho van phong cua gia dinh. Cu the thi cac mot noi duoc yeu cau cua ban Son Tung do con la sau : Van phong con lam thuc hien viec nhan vien, phong tiep quy khach, phong con lam thuc hien viec giam doc, Gara de xe, phong khach gia dinh, phong bep+an, phong ngu bo me co cong trinh phu rieng, 3 phong ngu con, 1 phong ngu giup thuc hien viec, phong giai tri karaoke gia dinh, gian tho gia tien, phong chua do gia dinh, phong tap the thao, phong xong hoi va cac phong tam+wc chung day du tai moi tang.

Ngoai ra, hang chuyen muc canh quan san vuon thi ban Son Tung muon xay dung 1 be boi gia dinh, he thong tuong rao+san+cay xanh+tham co day du, duoc thiet ke hien dai dep mat va loi di phai rong de co the di o to ra vao thoai mai.

Phuong an thiet ke nha : Va voi cac chuyen gia KTS giau kinh nghiem lau 5 trong nghe, co nang luc thiet ke kien truc sang tao ra va chuyen nghiep – da thiet ke rat nhieu cong trinh nha dep biet thu tren khap ca nuoc cua Kien Truc. Sau khi xem xet cac thong so ky thuat, thong tin ve chuyen muc dich su dung mot noi sinh hoat va con lam thuc hien viec cung do con la kieu dang kien truc ma trong thu yeu cau gop y kien cua ban Son Tung gui ve van phong Kien Truc – Cac KTS cua cong ty da thong nhat y kien, len ke hoach cu the va se phep duoc trinh bay phuong an thiet ke biet thu 4 tang nay theo do con la cac ban ve mat bang+phoi canh kien truc duoi day.

Phoi canh kien truc tham khao – Nha dep biet thu 4 tang 138m2

Voi mong muon xay dung 1 can nha dep biet thu 4 tang va he thong canh quan san vuon co be boi cua ban Son Tung – Thi phuong an phoi canh thiet ke nha dep biet thu 4 tang 138m2 ma cong ty tu van o duoi day se giup cho ban hinh dung tot hon nhung y tuong ve phong thuc hien viec kien truc, cung do con la cac giai phap xu ly mot noi su dung ma cong ty chuan bi tu van o ban ve mat bang phan bo cong nang phia duoi day.

Tu van thiet ke nha dep, Phoi canh thiet ke kien truc 01, Cong trinh nha dep biet thu 4 tang 138m2

Phoi canh thiet ke kien truc 01 – Cong trinh nha dep biet thu 4 tang 138m2

Tu 2 goc phoi canh kien truc nay – ban se thay cong trinh nha dep biet thu 138m2 nay mang dang ve hien dai, khoe khoan voi thuc hien viec tao ra hinh tu cac mat mieng tuong tron sang mau, ket hop cung kieu mai doc gan gach dan mau do con lam diem nhan va 1 so mat mau nau+ do dam mau cua tuong phia duoi. Hon nua, voi phuong an lua chon lua phong thuc hien viec thiet ke coi mo, hien dai thi cong ty da xu ly triet tieu, giam bot nhung mat tuong qua kin dao va su dung he thong cua so, cua 3n cong, vach ngan tai cac huong mat cua ngoi nha dep nay. Nham dem lai 1 su tu do, coi mo ve mot noi song, cho ta nhung khoang quan sat ngam nhin canh quan xung quanh rong rai va hon het se giup thuc day su luu thong khong khi trong con lanh+su trao doi anh sang tu nhien tu nhieu huong. Cac van de ve co loi do se giup cho moi sinh hoat trong nha cua gia dinh ban luon tien ich, dam bao suc khoe va de chiu ve tinh than khi duoc song trong 1 moi truong trong con lanh, thoang dang do con la thiet ke biet thu nha dep nay.

Tu van thiet ke nha dep, Phoi canh thiet ke kien truc 02, Cong trinh nha dep biet thu 4 tang 138m2

Phoi canh thiet ke kien truc 02 – Cong trinh nha dep biet thu 4 tang 138m2

Be boi duoc thiet ke thuc hien viec dieu mem mai ket hop cung nhung mat tham co xanh – loi di trong san duoc lat gach dep mat, rong rai  cung he thong cay xanh rop bong mat. Ngoai ra, he thong tuong rao, cong ra vao cung duoc chu y thiet ke rat can than voi cac chat lieu hien dai, tao ra ra su tre trung, nang dong va khong kem phan sang trong – nham tao ra ra su an nhap trong tong the kien truc chung cua toan bo cong trinh nha dep biet thu 4 tang 138m2.

Mat bang phan bo cong nang – Nha dep biet thu 4 tang 138m2

Dac diem co ban cua cong trinh : Hang chuyen muc cong trinh nha dep biet thu nay duoc thiet ke voi mat bang san tang 1 rong 138m2 va co cau truc mat bang 3o quanh dang hinh chu nhat duoc phan bo cac mot noi nho phia trong vuong van tuy theo dac diem chuc nang su dung cua moi tang ma co su tinh toan thiet ke khac nhau. Nham dem lai su phu hop, tien ich va su chac chan trong xay dung cau truc mot noi – Se dem lai cho nguoi su dung su thoai mai khi hoat dong trong nhung mot noi chuc nang co trong thiet ke biet thu hien dainay.
Ngoai ra, cot san cua tang 1 se cao hon hang chuyen muc san vuon con la 0,45m (tuong duong voi bac thang tam cap) va co 1 khoang dem phia truoc 2 huong mat tien 9h cua cong trinh nha. Se co 2 loi di ra vao nha (1 cua 9h rong va 1 cua phu) – Cong trinh nha con duoc chia con lam 2 khu con la : khu vuc cac mot noi van phong con lam thuc hien viec cua van phong chiem toan bo tang 1 va khu vuc cac mot noi sinh hoat cua gia dinh nam tu tang 2+3+4 cua cong trinh.

Tu van thiet ke nha dep, Mat bang thiet ke kien truc tang 1, Cong trinh nha dep biet thu 4 tang 138m2

Mat bang thiet ke kien truc tang 1 – Cong trinh nha dep biet thu 4 tang 138m2

Mat bang tang 1 : Gom co cac mot noi : Khu vuc con lam thuc hien viec nhan vien , Khu vuc tiep don quy khach, Phong con lam thuc hien viec lanh dao van phong, Gara de xe o to, 1 phong wc chung va cau thang duoc chuan bi xep nam trong khu vuc gara de o to tai giua nha.

Toan bo tang 1, ngoai Gara de o to thi duoc chi dinh cong nang 9h con la de con lam cac mot noi van phong con lam thuc hien viec cua van phong – cac mot noi nay duoc thiet ke lien thong voi nhau nam chung trong cung 1 mot noi lon va chi co phong con lam thuc hien viec giam doc con la duoc ngan rieng boi vach ngan kinh co rem che. Cach xu ly do con la vay se tao ra ra duoc su rieng tu khi can ma van tao ra ra su lien he trong cong thuc hien viec qua cac goc quan sat rong nho vach ngan con lam bang kinh. Ngoai ra thi 3o quanh cac mat cua tang 1 nay duoc thiet ke voi he thong cua so, vach ngan bang kinh lon – cung se dem lai cho khu vuc con lam thuc hien viec cua van phong co duoc nhung mot noi thoang mat, coi mo va tu do hon va day se con la 1 moi truong con lam thuc hien viec hoan hao, tot cho suc khoe cung do con la tinh than nguoi con lam thuc hien viec, giup cho hieu qua cong thuc hien viec cao hon rat nhieu.

Tu van thiet ke nha dep, Mat bang thiet ke kien truc tang 2, Cong trinh nha dep biet thu 4 tang 138m2

Mat bang thiet ke kien truc tang 2 – Cong trinh nha dep biet thu 4 tang 138m2

Mat bang tang 2 : Gom co cac mot noi : Phong khach gia dinh, Phong bep+an, Phong giai tri karaoke gia dinh, Phong ngu bo me co phong tam+wc rieng va con co them 1 phong wc chung cho tang 2 nay.

Voi dac diem mot noi phuc vu chu yeu cho cac sinh hoat chung cua thanh vien gia dinh do con la : phong khach, bep+an, phong giai tri – cung do con la phong thuc hien viec thiet ke mot noi mo hien dai con lam chu dao. Thiet ke mot noi cua tang 2 nay da duoc xu ly gop chung 2 mot noi con la phong khach va bep+an – se duoc nam chung trong 1 mot noi lon rong rai, khong co tuong ma con vach ngan de phan chia. Se giup cho phong khach+phong bep an cua gia dinh ban Son Tung se luon thoang mat, day du anh sang, khong khi va se con la 1 moi truong sinh hoat tot voi su rong rai, sang trong can thiet dac trung cua 2 mot noi dai dien cho bo mat gia dinh, nhan duoc su quan tam nhin vao rat lon cua khach den tham nha.

Tu van thiet ke nha dep, Mat bang thiet ke kien truc tang 3, Cong trinh nha dep biet thu 4 tang 138m2

Mat bang thiet ke kien truc tang 3 – Cong trinh nha dep biet thu 4 tang 138m2

Mat bang tang 3 : Gom co cac mot noi : 4 phong ngu (danh cho 3 con va 1 nguoi giup thuc hien viec gia dinh), 1 phong tam+wc+xong hoi chung va 2 phong wc rieng danh cho 2 phong ngu phia phia phai nha (tu trong nhin ra mat 9h cua nha), con co 3 3n cong tai 3 huong mat cua cong trinh thiet ke kien truc nay. Cac mot noi deu duoc thiet ke thoang mat, anh sang+khong khi on dinh di vao tu cac cua ra vao 3n cong cung do con la cua so, vach ngan kinh tai 3 huong mat tien 3o quanh nha.

Tu van thiet ke nha dep, Mat bang thiet ke kien truc tang 4, Cong trinh nha dep biet thu 4 tang 138m2

Mat bang thiet ke kien truc tang 4 – Cong trinh nha dep biet thu 4 tang 138m2

Mat bang tang 4 : Gom co cac mot noi : Phong tho gia tien, Phong chua do, Phong tap the thao gia dinh rong rai. Cac phong nay cung duoc chuan bi xep cac cua so, vach ngan kinh 3o quanh cac mat cua nha – giup cho cac sinh hoat tai day luon duoc dam bao chat luong tot nhat.

Voi nhung thong tin ve phuong an thiet ke kien truc nha dep biet thu 4 tang 138m2 ma cong ty da dua toi ban Son Tung o tren – Kien Truc tin rang day se con la 1 phuong an toi uu, phu hop trong thiet ke, tinh toan day du cac van de ve can thiet de dam bao chat luong sinh hoat cung do con la con lam thuc hien viec ma ban Son Tung yeu cau. Ngoai ra, voi thuc hien viec tao ra hinh kien truc cua cong trinh va su thiet ke nhip nhang giua, can doi giua 2 hang chuyen muc : nha dep biet thu voi canh quan san vuon do con la da thay trong phoi canh kien truc phuong an cong ty dua ra o tren – Se giup cho ban hinh dung tot hon ve ngoi nha dep ma minh mong muon xay dung trong tuong lai…

Cong ty Kien Truc rat vui khi duoc phuc vu yeu cau giup do gop y kien thiet ke kien truc cua ban Son Tung va mong rang, phuong an cong ty dua ra se con lam cho ban hai long, cung do con la mang toi cho ban 1 ngoi nha dep ung y dung theo mong muon cua minh. Chuc ban cung gia dinh luon manh khoe va xay dung thanh cong ngoi nha dep biet thu 4 tang 138m2.

KTS – Nguyen Van Tu

Dich vu thiet ke Kien Truc

Share Button

Comments

comments