DMCA.com Protection Status
Tu van phong thuy phong bep - Kien Truc Tu van phong thuy phong bep - Kien Truc
8/10 517 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Phong thuy phòng bép con la 1 trong 3 van de ve can quan tam trong ngoi nha. Phong bep có ý nghĩa rát quan trọng dói vói súc khỏe của chúng ta bỏi vì dó chính là noi cung cáp nang luọng hàng ngày cho co thẻ. Nhà bép dại diẹn cho tièn tài bỏng lọc, của an của dẻ và súc khỏe cho toàn thẻ các thành vien trong gia dình thì chúng ta khong thẻ xem nhẹ yeu to phong thuy phong bep duoc.  Vi theo phong thủy hoc, bép náu ảnh huỏng rát lón dén trạch vạn. Sách phong thủy học “ Duong Trạch Tam Yéu” cho ràng , muón biét cát hung của mọt ngoi nhà, thì phải xem của lón của ngoi nhà dó, phòng ỏ của chủ nhan, bép náu (bép lò, bép dien, bép ga) của nhà bép có họp vói gia chủ ma con khong?

Tong quan ve phong thuy phong bep.

Phong thuy nha o hien dai ngay nay cung rat chu trong den van de phong thuy phong bep, dieu  do cung con la dieu can thiet trong  thuc hien viec chuan bi xep nha hop phong thuy. dan chung con la hien nay co rat nhieu can luu y khi thiet ke nha bep va nhung nguoi gop y kien phong thuy phong bep quan tam rat nhieu van de ve do con la: vi tri phong bep, vi tri dat bep, vi tri dat ban an, cat hung nha bep, trang tri phong bep hop phong thuy, roi nhung kieng ky khi thiet ke nha bep…Trong phong thuy phong bep, bát luạn phuong sinh vuọng ma con suy tủ dèu có thẻ làm nhà bép. Nhung có thẻ tránh phuong sinh vuọng thì nen tránh, láy miẹng lò làm trọng, chõ tọa của bép khong càn phải hỏi. Néu là bép củi thì chõ chụm củi là của ong lò, néu là bép ga thì chõ vạn ga bạt lủa là của ong lò. Của ong lò phải theo phi cung của trạch chủ theo phong thuy hoc. Ví dụ: Nguòi dong tú trạch quái mẹnh là Khảm, Ly, Chán, Tón, phải dạt bép phia tay tú trạch là: Càn, Cán, Doài, Khon, tren các cung xáu do con la tuyẹt mạng, ngũ quỷ, họa hại, lục sát, của ong lò phải quay miẹng táo vè Dong tú trạch vào các huóng tót do con la: sinh khí, thien y, phúc dúc, phục vị của trạch chủ. Néu là nhà thue thì nguòi thue nhà là trạch chủ, 2 vọ chòng cùng ỏ thì chòng là trạch chủ, chòng chét con còn nhỏ phục thuọc mẹ, thì mẹ là trạch chủ. Mẹ già, con truỏng thành mà quái mẹnh mẹ con nguòi Dong nguòi Tay thì theo quái mẹnh nguòi con trai truỏng là trạch chủ, néu quái mẹnh cùng phe thì khong phải dỏi của ong lò

phong-thuy-phong-bep3

phong thuy phong bep phu hop

Theo phong thuy hien dai, miẹng lò huóng nhát 3̣ch là thủy hỏa vị té, huóng tam bích tú lục là mọc sinh hỏa, huóng 3́t 3̣ch là hỏa sinh thỏ dèu tót. Phong thuy phong bep nen huóng miẹng lò vào huóng lục 3̣ch thát xích vì hỏa khác kim. Khong nen huóng vào nhị hác, ngũ hoàng vì nhị hác là bẹnh phù, ngũ hoàng là on dịch. Củu tủ cũng khong nen vì hỏa quá vuọng dẽ bị phát hỏa. Diẻm quan trọng nhát trong phong thuy phong bép là vị trí dạt bép lò, néu dạt dúng chõ sẽ có lọi cho súc khỏe nguòi trong nhà, néu dạt sai sẽ gay xáu cho hẹ tieu hóa, cho tràng vị.

Bep chieu thang cua lon trong phong thuy phong bep.

Phong thủy học cỏ truyèn cho ràng: bép náu an nen tọa hung huóng cát, nghĩa là bép phải quay vè chõ cát lọi dẻ tiép nhạn vuọng khí do con la vạy mói họp vói dạo huóng cát ( huóng tói chõ may mán ). Khi thiet ke phong bep hop phong thuy, can chu y den cac kieng ky trong phong thuy phong bep do con la sau:
Bép kỵ chiéu thảng ra của lón: nguyen tác của phong thủy phong bep là ua vòng vèo, uón luọn, kỵ trục xung bỏi vì trục xung ( chiéu thảng vào ) sẽ gay ra rát nhièu tỏn thát hiẻm họa hao tài và bát lọi cho súc khỏe.

phong-thuy-phong-bep5

chuan bi xep do dac phong thuy phong bep

Néu bép náu an chiéu thảng ra của lón tạo thành mọt duòng thảng, thì coi do con la của lón trục xung vói bép náu. Sách phong thuy cho ràng “ k2 mon kién táo, tài súc da hao” túc là mỏ của tháy bép sẽ hao tài. Của chính chiéu thảng của nhà bép, trong phong thủy phong bep hien dai dieu nay là tuọng dại hung, dẽ gay ra tạt bẹnh nghiem trọng, ảnh huỏng rát xáu dén súc khỏe nguòi trong nhà. Nen chuyẻn dỏi của nhà bép ra chõ khác, néu khong chuyẻn duọc thì nen dạt chạu cay cao và có nhièu lá ỏ vị trí duòng xung 2 của ( tam 2 của) . tuy nhien, biẹn pháp chua thẻ coi là hoàn hảo bỏi búc tuòng cay này vãn làm thát thoát khí.

Bep nhin  ra cua duoc coi con la ” k2 mon huong tao ” khong tot cho phong thuy phong bep.

Ngoài ra trong phong thuy phong bep, néu bép náu khong nhìn thảng ra của lón mà lại chiéu ra cua bép, hình thành mọt duòng thảng thì cũng coi do con la “ k2 mon kién táo” tuy khong nghiem trọng bàng chiéu thảng ra của lón, do con lang gia chủ cũng sẽ khong gạp may mán cát tuòng.

phong-thuy-phong-bep4

phong thuy phong bep va thuc hien viec bai tri do dac

Nha gop y kien phong thuy phong bep dua ra biẹn pháp hóa giải tót nhát là, di chuyẻn bép náu sang vị trí khác dẻ tránh bép chiéu thảng vào của lón và cua nhà bép. Néu vì dièu kiẹn nào dó mà khong thẻ di chuyẻn chõ khác duọc thì nen treo mọt búc rèm ỏ của nhà bép dẻ hóa giải

Cua bep chieu vao phong ngu, theo phong thuy phong bep bat loi cho nguoi song trong phong

Cua nha bep chieu vao cua phong ngu: Trong phong thuy phong bep, neu của nhà bép chiéu vào của phòng ngủ, theo phong thủy cũng là mọt tuọng hung, do con lang khong hung bàng của 9h chiéu phòng ngủ. Truòng họp này ảnh huỏng dén nguòi sóng trong phòng dẽ mác bẹnh thàn kinh cang thảng, ma con cáu gát, súc chịu dụng kém, vọ chòng ma con cãi nhau, súc khỏe bị ảnh huỏng, dẽ mác các bẹnh tim mạch, mát, da… con la dieu bat loi trong phong thuy phong bep.

phong-thuy-phong-bep6

phong thuy phong bep hien dai

Dẻ khác phục tình trạng này trong phong thuy phong bep, tót nhát là xả nhièu nuóc ỏ bép dẻ giảm bót tác dọng của hỏa khí, ỏ góc của giũa phòng ngủ và phòng bép cheo chạu cay, dẻ cay háp thụ hỏa khí do bép phát ra, nhan giảm nhẹ sụ ảnh huỏng của bép trong phòng ngủ

Tu van phong thuy phong bep ” nha ve sinh chieu thang bep nau”.

Bép náu kỵ chiéu thảng vào nhà vẹ sinh: Phong thuy phong  bep coi bép thuọc hỏa, nhà vẹ sinh thuọc thủy, nhà bép chiéu thảng vào phòng vẹ sinh là thủy hỏa tranh cháp, ảnh huỏng rát lón cho nguòi trong nhà, làm cho tình cảm con nguòi dẽ chao dảo lón, lúc thì tang cao, lúc thì tràm lạng, vói súc khỏe cũng bị ảnh huỏng. Vì bép thuọc hỏa là các vị trí tim, da, huyét mạch. Nhà vẹ sinh thuọc thủy là các vị trí thuọc thạn, 3̀ng quang, hẹ tiét niẹu. Thủy hỏa tranh cháp, chua biét ai tháng ại thua, dèu gay hạu quả cho các bọ phạn tuong úng. Cách hóa giải trong phong thuy phong bep là treo dạt cay cảnh ỏ 2 phia của của 2 noi bép và nhà vẹ sinh.

phong-thuy-phong-bep2

phong thuy phong bep cho nha hien dai

Kỵ nhà bép và nhà vẹ sinh chung mọt của ra vào: Mọt só gia dình có diẹn tích quá hẹp khong the  co thuc hien viec chuan bi xep phong bep hop phong thuy duoc, dẻ tiét kiẹm mot noi họ dã bó trí nhà bép và nhà vẹ sinh chung mọt của ra vào, dieu nay dan den muon di qua nha ve sinh truóc tien phải di qua nhà bép, theo phong thủy phong bep thì cách bó trí do con la vạy gia chủ sẽ gạp phải nhièu dièu khong may mán. Néu nhà bép và nhà vẹ sinh dỏi chõ cho nhau, túc là qua nhà vẹ sinh mói dén nhà bép, thì lại càng bát lọi . Dẻ tránh gạp dièu bát lọi rủi ro 3̣n càn phải cải tạo thành 2 của rieng biẹt

Share Button

Comments

comments