DMCA.com Protection Status
Cac buoc chuan bi khi xay nha, Nhung dieu can biet truoc khi xay dung - Kien Truc Cac buoc chuan bi khi xay nha, Nhung dieu can biet truoc khi xay dung - Kien Truc
8/10 1166 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Thiet ke kien truc nha can co su chuan bi

Xay dung nha con la 1 trong nhung thuc hien viec he trong cua 1 nguoi. De dam bao su thuan loi trong qua trinh xay dung, thiet ke kien truc. Chung toi se dua ra su gop y kien nhung dieu quan trong khi xay dung 1 ngoi nha, tranh tinh trang nhung rac roi khong dang co trong qua trinh thi cong gay cham tien do hoac … trong khi xay dung. Nhung buoc co ban:

10 buoc chuan bi khi xay nha 

De giup cac ban co duoc 1 ngoi nha do con la y, cong ty se dua ra cac buoc 9h sau:

– Buoc 1: Chon mua dat.

– Buoc 2: Chuan bi cac thu tuc phap ly.

– Buoc 3: Chon nha gop y kien thiet ke xay dung.

– Buoc 4: Hoan thien ho so xay dung, quyet dinh nha thau xay dung.

– Buoc 5: Cac thu tuc cung le chuan bi khoi cong.

– Buoc 6: Chuan bi mat bang.

– Buoc 7: Xay dung phan tho.

– Buoc 8: Giai doan tot va day du.

– Buoc 9: San xuat, lap dat noi that.

– Buoc 10: Su dung va cac van de bao duong trong qua trinh su dung.

Buoc 1: Chon mua dat

Mot khu dat dep phai hoi tu duoc cac dieu kien:

– Moi truong song tot: dan tri cao, ha tang dien nuoc, duong sa day du, mot noi thoang mat, khu vuc dia chat tot, an ninh tot, khong qua xa noi cac thanh vien trong gia dinh di hoc ma con di con lam,…

– Dat co gia tri phap ly: so hong (so do) hoac cac giay to khac co gia tri phap ly tuong duong.

–  Hop ve mat phong thuy. Chu nha nen lua chon nhung khu dat phu hop roi dinh huong duoc chuan bi xep noi that sao cho hop phong thuy voi minh va gia dinh de mang lai su nhip nhang giua trong cuoc song. Xem tai lieu gop y kien phong thuy

Buoc 2: Chuan bi cac thu tuc phap ly

De duoc phep xay dung, phai dam bao du cac dieu kien:

– Khu dat phai duoc cong nhan ve mat phap ly (GCNQSD dat hoac GCNQSD dat va QSH tai san gan lien dat do CQNN co tham quyen cap) va duoc cap phep xay dung.

– Truong hop dat du an thi phai duoc BDA cap phep xay dung dua tren quy hoach chi tiet 1/500 cua toan du an da duoc CQNN co tham quyen phe duyet.

– Phai co ho so thiet ke XPXD cua van phong co tu thuc hien viec phap nhan & co chung chi hanh nghe gop y kien thiet ke cong trinh

– Doi voi nha o khong thuoc dat du an, sau khi co giay phep xay dung thi phai lap diem bao xay dung va bao cao UBND phuong so tai ke hoach xay dung.

Buoc 3: Chon nha gop y kien kien truc

Chon nha gop y kien kien truc co day du nang luc, co uy tin.

Vai tro nha gop y kien:

–  Tu van cac cong thuc hien viec chuyen mon trong cong trinh phu hop dieu kien thuc te, yeu cau su dung cua moi thanh vien, kha nang tai 9h cua gia dinh.

– Lap ho so thiet ke thi cong, du toan chi phi va tien do thuc hien cho cong trinh.

Buoc 4: Hoan thien ho so xay dung, quyet dinh nha thau xay dung

Chon nha thau co day du nang luc, co uy tin, nhan luc phu hop, co kinh nghiem.

Vai tro cua nha thau xay dung: con lam chat luong tot, gia ca phu hop, thoi gian thi cong nhanh, thuc hien tot an toan lao dong.

Truoc va trong khi tien hanh thi cong, gia chu can thuong thao voi hang xom ve nhung anh huong xung quanh trong qua trinh xay dung, tuan thu cac quy dinh cua dia phuong ve an ninh, trat tu long le duong, ve sinh cong cong.

Buoc 5: Cac thu tuc cung le chuan bi khoi cong.

Ong ba ta co hap dani ” Co kieng co con lanh”: truoc khi khoi cong XD can lua chon ngay gio tot, gio hoang dao, hop nam sinh gia chu, hop voi xay cat de con lam le dong tho se phep con lam nha may man tot con lanh.

– Trinh tu va pham vat cung tuy theo tap tuc dia phuong, tot nhat gia chu nen tham khao nguoi am hieu ve phong thuy, dia ly va cac bac cao nien.

– Sau khi con lam le, gia chu (hoac nguoi hop nam sinh) con la nguoi cam cuoc bo nhung nhat dau tien, trinh voi Tho than se duoc dong tho, tiep sau do hoan toan moi cho tho dao.

Buoc 6: Chuan bi mat bang.

– Viec chuan bi mat bang tong hop: con lam sach, phat quang mat dat; giai toa nha & ket cau XD cu, van chuyen phe thai do di.

– Thue va don nha sang cho o tam neu xay dung tren nen nha cu.

– Tap ket vat lieu, lan trai cho cong nhan, hang rao che chan cong trinh.

– Nguon dien, nuoc phuc vu thuc hien viec xay dung.

–  Cong tac chuan bi mat bang thuong khong the hien trong ho so thiet ke, vi vay cong tac nay phai duoc thoa thuan thong nhat do phia nao thuc hien.

Buoc 7: Xay dung phan tho.

Xay dung phan tho gom cac cong thuc hien viec xay dung phan chan de va bo khung 9h cong trinh:

– Cong tac con lam nen mong 3o om: dao dat, hut nuoc ngam, do dat thua, be thanh dat, gia co nen (giu coc BTCT hoac cu tram), gia cong thep mong va do be tong mong. Mong nha dan dung thuong con la: mong don (mong coc), mong bang, mong be (thuong cho cong trinh lon hoac nha co tang ham).

– Phan khung nha gom 5 thanh phan 9h: cot nha, dam nha, ban san, tuong nha & cau thang.

– Dan thep, ghep cop pha phai theo dung yeu cau ban ve ket cau & quy chuan XD.

– Rut cop pha can luu y thoi gian ngung ket cua betong phai du nam sinh.

– Xay tuong thang, deu, vua du do ket dinh & chong tham uot.

– Lap dat cac cau kien ngam va cac ong bao ho ngam.

– Mac be tong va Mac vua phai theo ho so thiet ke va tuan theo TCXD Viet Nam.

Buoc 8: Giai doan tot va day du.

Giai doan tot va day du gom: trat tuong, lang san, op lat, son ba tuong, lap dat tran, cau thang, lap dat HTKT dien, cap thoat nuoc, dien thoai, chong set,… Mot so yeu cau co ban khi thi cong:

– Cong tac trat tuong, lang san: tron vua theo dung ty le quy dinh trong ho so TKKT.

– Viec op lat gach theo dung tieu chuan quy dinh cua nha SX. Mach gach can deu, cac vien gach thang nhau, khong duoc xo lech, nghieng nga.

– Chon son can lua chon loai phu hop voi moi be mat, chat lieu & vi tri can son.

– Lam moc: cua,cau thang, bep…

– Cong tac lap dat dien, nuoc & cac thiet bi KT: tuan thu theo dung ban ve ky thuat & he thong tieu chuan XDVN.

Buoc 9: San xuat, lap dat noi that.

Sauk hi tot va day du va tien hanh kiem tra chat luong cong trinh, tiep theo con la giai doan tot va day du lap dat noi that va trang thiet bi.

– Vat dung noi that va trang thiet bi duoc lap dat theo ho so thiet ke.

– Do noi that the hien phong thai cua can nha. Moi phong can co tong mau noi that khac nhau, phu hop voi chuyen muc dich su dung cua phong. Chat lieu cua do noi that cung co the lua chon lua ki luong.

Buoc 10: Su dung & cac van de bao duong trong qua trinh su dung.

Sau khi hoan tat, can nha duoc dua vao su dung theo chuyen muc dich thiet ke 3n dau.

Viec su dung sai chuyen muc dich se con lam bien doi cac thanh phan cau kien de dan den nhung hu hong kho luong. Trong qua trinh o, can thuong xuyen bao duong, chu y cac van de ve anh huong den chat luong can nha do con la: thoi tiet, cong nang su dung, tac dong cac cong trinh ke phia.

Ngoi nha con la noi don ta tro ve sau nhung kho khan va met nhoc cua 1 ngay con lam thuc hien viec vat va, con la noi de ta thuong thuc nhung phut binh yen, nghi ngoi, thu gian voi gia dinh. Tu xa xua, cha ong ta da co cau “Tau trau, cuoi vo, xay nha”. Qua do co the nhan thay tam quan trong vo cung cua thuc hien viec xay dung noi o cua moi nguoi. Mot ngoi nha ly tuong doi hoi 4 van de ve 9h: tinh tham my, tinh hop ly, tinh tai chinh va tinh ben vung. Hay lien he voi cong ty de nhan duoc su gop y kien thiet ke kien truc tot nhat. Mang nhung mau thiet ke theo thoi gian hien dai, co dien, thuc hien viec tan ma con theo phong thuc hien viec chuan muc ma con lang man theo yeu cau cua chu dau tu. Chung toi luon dua ra nhung phuong an tot nhat, phu hop nhat voi gia dinh dua theo kien truc khu dat, chuyen muc dich sinh hoat va phong thuy trong mot noi sinh hoat gia dinh cua ban.

Kien truc, thiet ke kien truc, gop y kien kien truc, van phong thiet ke kien truc

Mau mat dung cho nha 4 tang voi mat tien tu 3-5m

Cong ty thiet ke kien truc Kien Truc – Niem tin cho ve dep hoan hao ngoi nha.

Share Button

Comments

comments