DMCA.com Protection Status
Tu van xay dung, tu van xay dung nha dep - Kien Truc Tu van xay dung, tu van xay dung nha dep - Kien Truc
8/10 638 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Tu van xay dung con la khai nien mo ta cong thuc hien viec huong dan, phan tich va tu van cac thuc hien viec thi cong, tieu chuan xay dung, vat lieu xay dung va cac van de xung quanh den qua trinh quan ly xay dung 1 cong trinh nha dep.

Cong ty thiet ke nha dep

Khai niem chung ve gop y kien xay dung

Tu van xay dung con la 1 loai hinh gop y kien da dang trong cong nghiep xay dung, kien truc, quy hoach do thi va nong thon… co quan he chat che voi gop y kien dau tu, thuc hien phan thuc hien viec gop y kien tiep noi sau thuc hien viec cua gop y kien dau tu.

Tu van xay dung giup cho quy khach – chu dau tu xay dung – to chuc thuc hien viec khao sat xay dung, thiet ke xay dung va to chuc dau thau de mua sam thiet bi dau tu, dau thau xay lap cong trinh, giam sat thi cong xay dung, nghiem thu cong thuc hien viec da hoan thanh. Thong thuong, doi voi cac du an cong trinh ha tang ky thuat, chi co 1 van phong gop y kien dau tu va xay dung dam nhiem cong thuc hien viec tu dau den cuoi.

Ky su gop y kien xay dung con la nguoi co du trinh do, chuyen mon de thuc hien cong tac gop y kien xay dung. O Viet Nam, de duoc hanh nghe Ky su gop y kien xay dung can can co chung chi hanh nghe, can co toi thieu 5 5 hoat dong trong linh vuc xay dung va so luong cong trinh da tham gia phai du lon.

To chuc gop y kien xay dung con la nhung van phong chuyen nganh, hoat dong doc lap ve mat phap ly va phuc vu quy khach theo hop dong. O cac nuoc tren the gioi, cac to chuc nay

Cach quyet dinh van phong thi cong xay dung

Lua lua chon nha thau xay dung con la quan tam chung cua moi nguoi khi xay dung nha cua. Tam ly cua ho cung giong 1 nguoi di mua 1 mon hang, ho luon mong muon co duoc mon hang dep nhat. Tuy nhien, can nha cua chung ta kho khan hon the nhieu. Ngay do con la thuc hien viec tao ra dung len hap dan da con la 1 ky cong. Du ngay nay nha thau xay dung duoc may moc, thiet bi ho tro nhieu, do con lang co ban do van con la 1 tien trinh lao dong thu cong thuan tuy, nhieu nguoi tham gia va trong 1 thoi gian tuong doi dai. Chinh dieu nay khien cho cac khiem khuyet, su co trong cong trinh xay dung con la thuong truc va de dang bat gap. De xay dung 1 cong trinh hoan hao, cac nha thau phai luu y may van de sau:

1.    Khong su dung 1 top tho de con lam 1 cong trinh tu dau den cuoi ma phai su dung cac to doi chuyen mon hoa cao, dac biet xung quanh den khau tot va day du: doi xay to, doi op lat, doi thach cao, doi son nuoc, doi da…

2.    Cong truong can co doi truong thi cong va ky thuat thuong xuyen co mat de to chuc, dieu phoi va giam sat ky thuat cac cong tac truoc /trong /sau khi 1 cong thuc hien viec duoc hoan thanh. Doi truong can co kha nang dieu dong nhom tho. Ky thuat phai nam chac bien phap thi cong va phuong phap nghiem thu tung thanh phan cong thuc hien viec.

3.    Phai co cac thiet bi ho tro cong tac dinh vi mat bang, mat dung 1 thuc hien viec 9h xac nhat.

4.    Nha thau can co qui trinh quan ly/nghiem thu chat luong cac cong thuc hien viec va neu ban yeu cau, nguoi ky thuat can co kha nang giai thich cho ban ro tung thuc hien viec nghiem thu, quan ly chat luong.

5.    Dieu cuoi cung, nhan cong phai chac chan con la nhung con nguoi yeu nghe va co tay nghe cao, yeu su hoan hao, co kinh nghiem quan ly va san sang hop tac khi bi phat hien ra loi.

Chon nha thau xay dung con la moi quan tam hang dau cua chu dau tu khi co chuyen muc dich xay dung, tu cong trinh cao tang cho den nha o dan dung do con la nha pho, biet thu, nha hang v.v. Hien nay cac van phong thau xay dung moc len rat nhieu tu noi thanh cho den cac cung ven do thi voi cac khung gia cao thap khac nhau. Nhung toan bo deu bao dam ve chat luong cong trinh con la tot nhat cho chu dau tu.

Share Button