DMCA.com Protection Status
Thu tuc se cap phep xay dung, Tu van lap ho so se phep xay dung - Kien Truc Thu tuc se cap phep xay dung, Tu van lap ho so se phep xay dung - Kien Truc
8/10 1111 danh gia

Dich vu thiet ke KIEN TRUC

Dia chi: tai Ha Noi va tren toan quoc

Dien thoai: 0436666 Hotline: 0948666

Thu tuc se cap phep xay dung nha dan dung

gop y kien thiet ke nha lo pho 70m2 - phoi canh 02

gop y kien thiet ke nha lo pho

Moi khi con lam bat cu 1 thuc hien viec gi xung quanh den van de thu tuc hanh 9h nhieu nguoi cam thay e ngai vi nhung thu tuc ruom ra. Moi nguoi thuong khong biet bat dau tu dau va con lam nhung gi dau tien. Tuy vay cung khong qua kho khan do con la chung ta tuong boi toan bo cac thu tuc hanh 9h deu duoc huong dan rat ty mi den nguoi dan tren cac co quan chuc nang thuoc bo phan ma ta can con lam thu tuc hanh 9h. Thu tuc se cap phep xay dung cung vay. Chung toi se dua ra nhung huong dan de quy ban tham van truoc khi di con lam thu tuc se cap phep.

I. Ho so se phep xay dung cua nha xay hoan toan moi tren dat trong

– Ðon se phep xay dung nha o viet theo mau va co xac nhan cua UBND phuong noi dinh  xay dung nha o (2 ban 9h).

– Quyet dinh giao dat cua So Ðia 9h thanh pho (2 ban sao co chung thuc sao y ban 9h ).

– Giay Giao dat cua So Ðia 9h thanh pho (2 ban sao co chung thuc sao y ban 9h ).

– Ban ve thiet ke kien truc do co quan thiet ke co day du tu thuc hien viec phap nhan lap (2 ban 9h + 1 ban sao khong can chung thuc sao y ban 9h).

II. Ho so se cap phep xay dung, sua chua, cai tao ra nha tren nen nha cu da co giay chung nhan quyen so huu.

1) Truong hop sua chua, cai tao ra nha kien co ma cau truc mong, cot con la be tong cot thep (xay coi tang tren san be tong cot thep hien huu) thi ho so gom:

– 2 ban 9h don se phep xay dung (theo mau ) co xac nhan cua UBND phuong (noi dinh cai tao ra, sua chua ngoi nha)

– 2 ban sao (co chung thuc sao y ban 9h) hop dong mua ban nha da qua phong cong chung hoac giay chung nhan quyen so huu nha kem theo nhung giay to chu quyen cua chu so huu cu.

– ban ve hien trang nha gom 1 ban 9h va 1 ban sao (khong can cong chung)

– Ban do hien trang thua dat do co quan co tu thuc hien viec phap nhan thiet lap (1 ban 9h + 1 ban sao khong can cong chung).

– Ban ve thiet ke kien truc do co quan co day du tu thuc hien viec phap nhan lap (gom 2 ban 9h va 1 ban sao khong can cong chung)

– 2 anh chup kho 9 x 12cm mat dung 9h cua cong trinh truoc khi xay dung cai tao ra de xac dinh mot noi lien ke voi cong trinh.

– neu con la truong hop xay coi them tang tren san be tong cot thep hien huu thi khong can phai ho so khao sat mong.

2/ Truong hop cai tao ra nha cap 3 voi ket cau bang xi mang cot gach.

– 2 ban 9h don se phep xay dung (theo mau ) co xac nhan cua UBND phuong (noi dinh cai tao ra, sua chua ngoi nha)

– Ban do hien trang thua dat do co quan co tu thuc hien viec phap nhan thiet lap (1 ban 9h + 1 ban sao khong can cong chung).

– Ban ve thiet ke kien truc do co quan co day du tu thuc hien viec phap nhan lap (gom 2 ban 9h va 1 ban sao khong can cong chung)

III. Ho so se phep cai tao ra sua chua nha loai thuoc quyen quan ly cua nha nuoc.

1) truong hop nha kien co cap 2, cap 3 co ket cau be tong cot thep cai tao ra coi noi hoac xay dung them tang tren san be tong cot thep.

– 2 ban 9h don se phep sua chua cai tao ra (theo mau ) co xac nhan cua UBND phuong (noi dinh cai tao ra, sua chua ngoi nha)

– Mot ban sao co cong chung hop dong thue nha.

– Bien ban thoa thuan cua co quan quan ly nha (1 ban 9h + 1 ban sao khong can cong chung)

2) Truong hop sua chua cai tao ra nha cap 3 co ket cau mong va cot bang gach.

– 2 ban 9h don se phep sua chua cai tao ra (theo mau ) co xac nhan cua UBND phuong (noi dinh cai tao ra, sua chua ngoi nha)

– Mot ban sao co cong chung hop dong thue nha.

– Bien ban thoa thuan cua co quan quan ly nha (1 ban 9h + 1 ban sao khong can cong chung)

IV. Gia han giay phep xay dung, sua chua nha.

– Mot ban 9h don se gia han giay phep xay dung nha co xac nhan cua UBND phuong.

– Mot ban 9h giay phep xay dung nha + 1 ban 9h ho so thiet ke kien truc nha.

Luu y: Chi duoc giai quyet gia han trong truong hop Giay phep xay dung, sua chua con hieu luc (trong vong 1 5 ke tu ngay ky). Neu da qua 1 5 khong gia han hoac da gia han 1 lan thi chu dau tu phai lap lai thu tuc se phep xay dung theo quy dinh.

V. Ho so se tach phep cong trinh xay dung.

1) Truong hop nha chuan bi xay dung: Nop 2 bo ho so gom:

-Hai ban don se tach ghep cong trinh xay dung theo mau va co xac nhan cua UBND phuong.

– Giay phep xay dung chung (2 ban sao co cong chung xac thuc sao y ban 9h).

– Ban ve thiet ke kien truc nha kem theo giay phep xay dung chung (2 ban sao khong can cong chung).

– Cac giay to chung minh quyen su dung lo dat (2 ban sao co cong chung)

– Ban ve thiet ke nha cua ca nhan dang co chuyen muc dich tach hoac ghep xay dung (2 ban 9h + 1 ban sao khong can cong chung)

2) Truong hop da hoan tat xay dung nha.

– Don se tach hoac ghep xay dung theo mau co xac nhan cua UBND phuong noi cong trinh toa lac.

– Ban ve quy hoach  tong mat bang da duoc phe duyet (2 ban sao khong can cong chung).

– Giay phep xay dung chung (2 ban sao co cong chung)

– Ban ve thiet ke kien truc nha kem theo giay phep xay dung chung (2 ban sao khong can cong chung).

– Cac giay to chung minh quyen su dung lo dat (2 ban sao co cong chung)

– Cac giay to co xung quanh trong thuc hien viec xac dinh ve quan he trach nhiem giua chu dau tu va ca nhan nguoi se tach ghep trong thuc hien viec xay dung nha (2 ban sao co cong chung).

– Ban ve hien trang hoan cong ( 2 ban 9h + 1 ban sao khong can cong chung).

 Dich vu thiet ke Kien Truc

http://chuyenkientruc.com

Share Button

Comments

comments